Съдържание на курса "Подготовка за ЕПИ - география на България"

 

Предлагаме ви примерни тестови варианти по програмата за Единния примерен изпит (ЕПИ), специална част, география на България, който е въведен като форма на кандидатстудентски изпит от УНСС - София.

Тестовите варианти включват по 40 задачи с избираем отговор. Като тематика те обхващат подбраните 20 теми в Модул 3 – География на България. Тези 20 теми са групирани в 4 дяла:

Дял I – Географско положение и природна среда на България
Дял II – Население и селища на България
Дял III – Стопанство на България
Дял IV – Икономически региони на България

Тестовете са се съобразени със съдържанието на темите от Модул 3 и материала в алтернативните учебници по география на България, одобрени от МОН, затова книгата може да се ползва от всички кандидат-студенти.

Числовите показатели са от Статистически справочник на България за 2011 г. При работа с числови показатели е желателно да се посочва годината, за която се отнасят. Въпросите и задачите в тестовете имат разнообразен характер. Чрез някои се цели проверката на знанията ви по природна и социално-икономическа география на България, а чрез други – на уменията да работите с картосхеми, климатограми, хидрограми. За да можете да решите тестовете, трябва много добре да сте усвоили учебното съдържание на подбраните теми.
Тестовите въпроси са от т.нар. "задачи с избираем (или структуриран) отговор". За всеки въпрос и задача са посочени по 5 възможни отговора, като верният е само един.
Всеки тест започва с инструкции за работа. Четете внимателно указанията. След като се убедите, че всичко ви е ясно, започнете работа върху теста.
Задачите в един тренировъчен тест могат да бъдат разделени най-общо на три групи: задачи, в отговора на които сте сигурни, такива, за отговора на които се колебаете, и задачи, чиито отговори ви затрудняват, не ги знаете. Във втория и третия случай ви препоръчваме да се опитате да разсъждавате върху изброените отговори, за да откриете кои са подвеждащи. Върнете се и отново прочетете внимателно условието на задачата, за да сте сигурни, че разсъждавате вярно. Накрая вземете решение кой от отговорите е верен. Ако не сте сигурни в отговора, преценете добре дали да отговорите на въпроса – всяка правилно решена задача носи 4 точки, а за всеки грешен отговор се отнема по 1 точка. Нерешените задачи не носят точки.

Тестовите въпроси и задачи са примерни и имат тренировъчен характер. Чрез тях не само ще контролирате степента на усвояване на знанията по темите, но и ще си изработите стратегия за решаване на тестови задачи, ще определите оптималното за вас време за работа,ще придобиете увереност в собствените си сили и с лекотаще се справите с изпитните тестове.


Пожелаваме ви ползотворна работа и успешно представяне на кандидатстудентските изпити!


ТЕМИ ПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

1. Географско положение и природни условия на България
1.1. Географско положение на България
1.2. Релеф на България
1.3. География на полезните изкопаеми на България
1.4. География на климата на България
1.5. География на водите на България
1.6. География на почвите, растителността и животинския свят на България
2. География на населението и селищата на България
2.1. География на населението на България
2.2. География на селищата на България
3. Стопанство на България
3.1. География на растениевъдството на България
3.2. География на животновъдството на България
3.3. География на енергетиката на България
3.4. География на металургията на България
3.5. География на химическата промишленост на България
3.6. География на леката промишленост на България
3.7. География на хранително-вкусовата промишленост на България
3.8. География на транспорта на България
3.9. География на туризма на България
4. Икономически региони на България
4.1. Югозападен социално-икономически регион
4.2. Югоизточен социално-икономически регион
4.3. Северозападен социално-икономически регион

Последно модифициране: Tuesday, 10 December 2013, 14:31