Съдържание на курса "Подготовка за ЕПИ - обща част"

ТЕМИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЕЗИКОВА КУЛТУРА

1. Книжовен език и книжовни норми
2. Езикът като средство за общуване. Текст и речева ситуация
3. Задължителност и избор на езиковите средства в различните сфери на общуване - медийна, научна, естетическа, официално-делова и неофициална (разговорна)

4. Закономерни промени на звуковете в речта
5. Граматични норми в СБКЕ - морфология
6. Граматични норми в СБКЕ - синтаксис
7. Лексикална система на СБКЕ
8. Правописни норми на СБКЕ
9. Пунктуационни норми на СБКЕ

 

ТЕМИ ПО МАТЕМАТИКА

1. Алгебра
1.1. Реални числа
1.2. Степени и корени. Показателна функция
1.3. Логаритъм. Логаритмична функция
1.4. Прогресии
1.5. Линейна функция. Линейни уравнения и неравенства. Системи линейни уравнения
1.6. Квадратна функция. Квадратни уравнения и неравенства. Биквадратни уравнения
1.7. Ирационални уравнения и неравенства
1.8. Показателни и логаритмични уравнения и неравенства

2. Тригонометрия
2.1. Основни понятия и формули
2.2. Тригонометрични уравнения

3. Математически анализ
3.1. Функции. Граница. Непрекъснатост
3.2. Производни. Екстремуми

4. Планиметрия и стереометрия
4.1. Отсечки и ъгли
4.2. Триъгълник. Основни елементи и свойства
4.3. Видове триъгълници – правоъгълен, равнобедрен и равностранен
4.4. Височини, ъглополовящи и медиани в триъгълника
4.5. Тригонометрия на триъгълника. Лице на триъгълник
4.6. Окръжност
4.7. Четириъгълник. Видове четириъгълници
4.8. Основни понятия на стереометрията
4.9. Многостени. Валчести повърхнини и тела

Последно модифициране: Friday, 25 October 2013, 09:29