Съдържание на курса "Подготовка за ЕПИ - български език и литература"

 

През 2007 г. Университетът за национално и световно стопанство - София,
въведе нова система за кандидатстване - Единен приемен изпит (ЕПИ). Втората част от този изпит включва тест по избор върху една от следните пет области на познание: математика, български език и литература, география на България, история на България и икономика.

Предложеният курс е за подготовка за ЕПИ, специална част - Български език и литература.

Темите от Модул 3 - Български език и литература, са групирани в два раздела:

I. Работа с текст - попълване на празни места в текст с подходяща поредица от думи, като се взема предвид лексикалната и граматичната съчетаемост на думите.
II. Българска литература.

Работа с текст - тестови задачи за попълване на празни места в текст, които проверяват доколко кандидат-студентите умеят да възприемат вложените смисли в текстовете, характеризиращи се с различни съдържателни, функционални и езикови особености, а също така доколко успешно успяват да подберат най-подходящите от предложените думи в съответствие с поставената задача.

Тестовите задачи по литература обхващат материала, изучаван в XI и XII клас. И за неспециалистите е ясно, че задачите с литературен характер могат само частично да проверят литературните компетентности, особено тези, свързани с художествените въздействия. Същността на тестовите задачи по литература предполага еднозначност на проверяваното, докато резултатите от литературното образоване се реализират чрез индивидуалните реакции на осмисляне и разбиране на текста. Затова в тестовите варианти са включени най-непротиворечиви и достъпни за решение тестови задачи, отчитащи степента на познаване на литературните факти, т.е. онези, които се отнасят до авторството на изучените текстове и познаването на съдържанието им, до наличието на устойчиви смили - основни тематични мотиви, символни образи, персонажи, елементи от сюжета, запомнящи се стихове и строфи. Надграждането на тази информация се проверява чрез литературноисторическите въпроси за мястото на твореца във времето, в което е създадена съответната творба, отнасянето `и към определено литературно направление. Това налага действително добро познаване на включените в изпитната програма произведения. Освен това в тестовите варианти има задачи с литературнотеоретичен характер, които се отнасят към елементите на структурата, жанровата принадлежност, езиковите средства - тропи, художествени фигури и похвати,
както и боравенето с литературна терминология.

Всеки вариант включва 10 задачи върху раздела "Работа с текст" и 30 тестови задачи по литература. Тестовите задачи са от типа "с избираем (или структуриран) отговор". За всяка задача са посочени по 5 възможни отговора, като верният е само един.
Всеки тест започва с инструкции за работа.

Задачите в един тренировъчен тест могат да бъдат разделени най-общо на три групи: задачи, в отговора на които сте сигурни, такива, за отговора на които се колебаете, и задачи, чиито отговори ви затрудняват, не ги знаете. Във втория и третия случай ви препоръчваме да се опитате да разсъждавате върху изброените отговори, за да откриете кои са подвеждащи. Върнете се и отново прочетете внимателно условието на задачата, за да сте сигурни, че разсъждавате вярно. Накрая вземете решение, кой от отговорите е верен. Ако не сте сигурни в отговора, преценете добре дали да отговорите на въпроса - всяка правилно решена задача носи 4 точки, а за всеки грешен отговор се отнема по 1 точка. Нерешените задачи не носят точки.

Тестовете са примерни и имат тренировъчен характер. Чрез тях не само ще контролирате степента на усвояване на знанията по темите, но и ще си изработите стратегия за решаване на тестови задачи, ще определите оптималното за вас време за работа, ще придобиете увереност в собствените си сили и с лекота ще се справите с изпитните тестове.

Пожелаваме ви ползотворна работа и успешно представяне на кандидатстудентските изпити!

Теми по Български език и литература


I. Работа с текст - попълване на празни места в тескста
1. Текстът като комуникативна единица. Езикови и стилови характеристики на текста. Смислова и езикова свързаност в рамките на цялостния текст. Разпознаване на различни езикови регистри, характерни за социокултурни сфери, при разчитане на смисъла на чужди текстове.
II. Българска литература - XI и XII клас
1. Водещи теми и проблеми в развитието на българската предосвобожденска литература. Христо Ботев
2. Характерни особености на българската литература от Освобождението до края на XIX век. Иван Вазов, Алеко Константинов
3. Тенденции в развитието на българската литература от началото на XX век до Първата световна война. Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов
3.1. Естетически индивидуализъм. Кръгът "Мисъл" и неговите представители - д-р Кръстев, Пенчо Славейков, Петко Ю. Тодоров, Пейо Яворов
3.2. Социални и духовни аспекти в литературата. Елин Пелин
3.3. Символизъм. История на символизма. Особености на българския символизъм. Пейо Яворов, Димитър Бояджиев, Николай Лилиев, Теодор Траянов, Димчо Дебелянов
3.4. Динамиката в развитието на българската литература между Първата и Втората световна война. Нови литературни явления. Нови школи и своеобразие на поетиката. Христо Смирненски, Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Елисавета Багряна, Йордан Йовков, Никола Вапцаров
3.5. Върхови постижения в развитието на българския роман след Втората световна война. Димитър Димов, Димитър Талев
4. Литературна теория. Експресивни художествени средства: тропи, стилистични фигури, езикови похвати. Жанрови особености на литературните творби.

Последно модифициране: Wednesday, 9 September 2015, 13:27