Съдържание на курса "Подготовка за ЕПИ - история на България"

 

Предлагаме ви примерни тестови варианти по програмата за Единния примерен изпит (ЕПИ), специална част, история на България, който е въведен като форма на кандидатстудентски изпит от УНСС - София.

Тестовите варианти включват по 40 задачи с избираем отговор. Като тематика те обхващат подбраните 20 теми в Модул 3 – История на България. Тези 19 теми са групирани в 3 дяла:

Дял I – Средновековната българска държава (VII–XIVв.)
Дял II – Българските земи под османска власт. Българско възраждане (XV–XIXв.)
Дял III – Модерната българска държава (1878–1923г.)

Тестовете са се съобразени със съдържанието на темите от Модул 3 и материала в алтернативните учебници по история на България, одобрени от МОН, затова книгата може да се ползва от всички кандидат-студенти.

Въпросите в тестовете имат разнообразен характер. Чрез някои се цели проверката на знанията ви за определени факти и събития от историята на България, а чрез други – на уменията да работите с исторически извори, да анализирате и да правите изводи. За да можете да решите тестовете, трябва много добре да сте усвоили учебното съдържание на подбраните теми.

Тестовите въпроси са от т.нар. „задачи с избираем (или структуриран) отговор“. За всеки въпрос са посочени по 5 възможни отговора, като верният е само един.
Въпросите в един тренировъчен тест може да разделите най-общо на три групи: въпроси, в отговора на които сте сигурни, такива, за отговора на които се колебаете, и такива, чиито отговори ви затрудняват, не ги знаете. Във втория и третия случай ви препоръчваме да се опитате да разсъждавате върху предложените отговори, за да откриете кои са подвеждащи. Върнете се и отново прочетете внимателно въпроса, за да сте сигурни, че разсъждавате вярно. Накрая вземете решение кой от отговорите е верен. Ако не сте сигурни в знанията си, преценете добре дали да отговорите на въпроса – всяка правилно решена задача носи 4 точки, а за всеки грешен отговор се отнема по 1 точка. Нерешените задачи не носят точки.

Прочетете обясненията към въпросите – както на тези, които са ви затруднили или на които не сте дали отговор, така и на тези, на които сте отговорили, защото там в много случаи е дадена допълнителна информация, която ще ви бъде от полза.

Тестовите въпроси са примерни и имат тренировъчен характер. Чрез тях не само ще контролирате степента на усвояване на знанията по темите, но и ще си изработите стратегия за решаване на тестови задачи, ще определите оптималното за вас време за работа, ще придобиете увереност в собствените ви сили и с лекота ще се справите с изпитните тестове.

Пожелаваме ви ползотворна работа и успешно представяне на кандидатстудентските изпити!

ТЕМИ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
1. Средновековната българска държава (VII–XIVв.)
1.1. Създаване и развитие на Първата българска държава (681–852 г.)
1.2.Могъщество на българската държава IX–X в.
1.3. Управление на цар Петър. Поява и разпространение на богомилството. Икономическо развитие и феодални отношения в Първата българска държава. Административна уредба
1.4. България под византийска власт
1.5. Възстановяване и развитие на Втората българска държава (1185–1241г.)
1.6. Българската култура през Средновековието
2. Българските земи под османска власт. Българско възраждане (XV–XIXв.)
2.1. Изграждане на османската феодална структура. Положението на българския народ (XV–XVII в.)
2.2. Борбите на българския народ срещу османското владичество (XV– XVII в.)
2.3.Обществено-икономически промени по българските земи през XVIII – първата половина на XIX век. Зараждане на националноосвободителната идеология.
2.4.Политически изяви и въоръжена съпротива на българите през XVIII – първата половина на XIX век.
2.5. Движение и борби на българския народ за национално признаване
2.6. Организирано националноосвободително движение на българския народ след Кримската война (1853–1856 г.) до 1875 г.
2.7. Освобождението на България (1876–1878г.)
3. Модерната българска държава (1878–1923 г.)
3.1. Възстановяване и развитие на българската държава от Освобождението до Съединението
3.2. Съединението на Източна Румелия с Княжество България през 1885 г.
3.3. България в края на XIX век (1886–1900 г.)
3.4. България в началото на XX век (1901–1912г.)
3.5. Националноосвободителните борби на българския народ в Македония и Одринска Тракия (1878–1912 г.)
3.6. Войните на България за национално обединение (1912–1918 г.)
3.7. България след Първата световна война (1918–1923 г.)
Последно модифициране: Tuesday, 10 December 2013, 14:31