Описание на курса

Предлагаме Ви практически курс за подготовка за изпита за външно оценяване по математика за 7. клас.

Изпитът по математика за външно оценяване за 7. клас е под формата на тест, включващ 23 задачи, от които 18 задачи с избираем отговор, 2 задачи с кратък свободен отговор и 3 задачи с разширен свободен отговор. Предлаганият курс е предназначен за затвърждаване на уменията, необходими за решаване на задачите с избираем отговор.

Включени са типови задачи в различни варианти, като по-голямата част от тях са с кратки решения.

С помощта на този практикум учениците ще видят различни варианти на изпитни задачи и ще подобрят уменията си за решаването им, като крайната цел е постигане на максимален резултат на изпита.

Обучение чрез практика

От база данни с различни по сложност примерни изпитни задачи се генерират по случаен начин тестови варианти по математика за 7. клас. Всеки вариант съдържа 18 задачи с избираем отговор и 1 задача с кратък свободен отговор. След приключване на всеки опит може да се видят верните отговори на задачите и кратки решения към тях. Може да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват.

Базата със задачи, която използваме, е достатъчно пълна, за да покрие материала от изпитната програма по математика, включен в първите 20 задачи от изпита за външно оценяване.

Има и вариант на тест по математика, в който не е включен материалът върху успоредници.

Задачи по теми от учебно-изпитната програма за 7. клас

 

I. Числа. Алгебра

1. Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост.
2. Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства на числови равенства и неравенства. Процент – основни задачи.
3. Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение.
4. Разлагане на многочлени на множители.
5. Линейни уравнения с едно неизвестно ax + b = 0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания.
6. Модулно линейно уравнение от вида |ax + b| = c.
7. Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b \leq 0 и ax + b \geq 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.

II. Фигури и тела. Измерване

8. Лице и периметър на равнинни фигури.
9. Многоъгълник. Правилен многоъгълник.
10. Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права.
11. Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида).
12. Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо).
13. Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.
14. Успоредни прави – признаци и свойства.
15. Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник.
16. Еднакви триъгълници. Питагорова теорема.
17. Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл.
18. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник.
19. Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса.
20. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника.
21. Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат.

III. Елементи от вероятности и статистика

22. Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики.
23. Множества и операции с тях.
24. Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.

IV. Логически знания. Моделиране

25. Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност.
26. Средноаритметично на две и повече числа.
27. Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства.

Цена и начини на плащане

Този практикум е достъпен за учениците, които посещават курса по математика на Учебен център "Регалия" за 7. клас.

Цената на практикума за неограничен достъп, с продължителност до изпита по математика, за ученици, които не посещават курса на Учебен център "Регалия", е 120 лв.

Общата цена при закупуване на практикума по математика и практикума по български език и литература е 180 лв. (с 25% отстъпка).

Начини на плащане:

- в брой, в офиса на учебния център (вижте на картата);

- с банков превод в полза на:

"Регалия груп" ООД
Банка: "Юробанк България" АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG22BPBI79401084081003
Основание: Практикум по математика за 7. клас и името на ученика.

Може да превеждате от е-pay -> банкова сметка.

След като извършите плащането, е необходимо да изпратите e-mail съобщение на адрес regalia@abv.bg, съдържащо името на ученика; курса, в който да бъде включен; училището, в което учи, както и телефонен номер за връзка.

До два работни дни след получаване на плащането ще бъдате включени в курса.

За допълнителна информация – тел. 02 979 38 42, 0888 428 444.

Вижте Примерен тест

Включените задачи покриват целия изпитен материал. Ето защо препоръчваме активна работа на финалния етап на подготовката.