Описание на курса

Включени са тестови задачи с избираем отговор по български език и по литература по формата на изпита за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас.

С ясното съзнание, че само верният отговор не е достатъчен, екипът от нашите преподаватели подготви обяснения и коментари към почти всички задачи по български език. По този начин учениците могат не само да проверят, но и да допълнят своите знания.

Анализът на резултатите от проведените пробни изпити показа, че голяма част от седмокласниците не познават достатъчно добре литературните произведения, включени в изпитната програма. Решавайки задачите от предлагания практикум, те ще могат да попълнят евентуалните пропуски по литература.

От база данни с примерни тестови задачи се генерират по случаен начин тестови варианти по български език и литература за 7. клас. След приключване на всеки опит може да се видят верните отговори на задачите, както и коментари към задачите по български език. Може да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.

Обучение чрез практика

Всеки тестови вариант съдържа 20 различни по сложност въпроса, които по формат съответстват на задачите по български език и литература от изпита за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас. Времето за работа върху тях е 30 минути. След приключване на работата върху теста може да се видят посочените отговори и верните отговори на всяка от задачите. 

Могат да се генерират неограничен брой тестове.

Базата с въпроси, която използваме, е достатъчно пълна, за да покрие материала от изпитната програма по български език и литература.

Теми от учебно-изпитната програма по български език за 7. клас

1. Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст
2. Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст
3. Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис
4. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав
5. Думата като лексикално средство в текста
6. Причастия. Деепричастие
7. Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение
8. Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото
9. Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми
10. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения
11. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица
12. Главни и второстепенни части в простото изречение
13. Еднородни части и обособени части в простото изречение
14. Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено
изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение
15. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Теми от учебно-изпитната програма по литература за 7. клас

I. Различни разкази за човека и света

1. "Хайдути" (Хр. Ботев)

IІ. Човекът и природата

1. "Хубава си, моя горо" (Любен Каравелов)
2. "Отечество любезно, как хубаво си ти!" (Иван Вазов)

IIІ. Човекът и изкуството

1. "Косачи" (Елин Пелин)
2. "Художник" (Веселин Ханчев)
3. Из "Под игото" (Иван Вазов): главата "Представлението"

IV. Човекът и другите

1. Из "Под игото" (Иван Вазов): главата "Радини вълнения"
2. "Братчетата на Гаврош" (Христо Смирненски)
3. "Серафим" (Йордан Йовков)

V. Българинът във възрожденския свят

1. "Стани, стани, юнак балкански" и "Вятър ечи, Балкан стене" (Добри Чинтулов)
2. "На прощаване в 1868 г." (Христо Ботев)
3. Из "Немили-недраги" (Иван Вазов) (І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог)
4. "Една българка" (Иван Вазов)
5. "Опълченците на Шипка" (Иван Вазов)
6. "Българският език" (Иван Вазов)

VI. Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

1. Из "До Чикаго и назад" (Алеко Константинов): откъсът от "Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?" до "На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко "рядкости" в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението."
2. Из "Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин" (Алеко Константинов): "Бай Ганьо пътува"
3. "Неразделни" (Пенчо Славейков)
4. "Заточеници" (Пейо Яворов)
5. "По жътва" (Елин Пелин)
6. "По жицата" (Йордан Йовков)

В практикума са включени въпроси от всички произведения от програмата.

Цена и начини на плащане

Този практикум е достъпен за учениците, които посещават курса по български език и литература за 7. клас на Учебен център "Регалия". 

Цената на практикума за неограничен достъп, с продължителност до изпита по български език и литература, за ученици, които не посещават курса на Учебен център "Регалия", е 120 лв. 

Общата цена при закупуване на практикума по български език и литература и практикума по математика е 180 лв. (с 25% отстъпка). 

Начини на плащане: 

- в брой, в офиса на учебния център (вижте на картата); 

- с банков превод в полза на:

"Регалия груп" ООД

Банка: "Юробанк България" АД 

BIC: BPBIBGSF 

IBAN: BG22BPBI79401084081003

Основание: Практикум по български език и литература за 7. клас и името на ученика. 

Може да превеждате от е-pay -> банкова сметка. 

След като извършите плащането, е необходимо да изпратите e-mail съобщение на адрес regalia@abv.bg, съдържащо името на ученика; курса, в който да бъде включен; училището, в което учи, както и телефонен номер за връзка. 

До два работни дни след получаване на плащането ще бъдате включени в курса. 

За допълнителна информация – тел. 02 979 38 42, 0888 428 444. 

Вижте Примерен тест

Включените задачи покриват целия изпитен материал. Ето защо препоръчваме активна работа на финалния етап на подготовката.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.